bulgaristan

Bulgaristan’da Şirket Kurmak

Türk vatandaşları Bulgaristan’da şirket kurmak hakkına sahiptir, Bulgaristan’da %100 yabancı sermayeli şirket kurulabilmektedir. Bunun için yapılması gereken işlemler vardır. Bulgaristan sınırları içerisinde yabancı ortaklarla kurulan şirketler Bulgaristan vatandaşı ortak olsun ya da olmasın Bulgar şirketi olarak kabul edilir ve Bulgar Ticaret Kanunu’na göre faaliyet yürütebilir. Yabancıların kuracağı şirket ya limited ya da anonim şirket statüsünde olabilir. Bulgaristan’da şirket kurmak kayıtlar ajansına bağlı ticaret siciline kayıt ile gerçekleşmektedir. Limited ve anonim şirketlerde kayıt süresi 5 iş günü, şubeler için ise yaklaşık 2 haftadır. Bulgaristan’da şirket kurmak Türkiye’den farklıdır. Bunun için ticari ve sanayi odalarına kayıt gönüllük esasına dayalıdır. Şirkete ticaret siciline kaydedilirken, özel tanımlama kodu (Bulgarca kısaltması ЕИК (EİK)) denilen bir numara verilmektedir. Söz konusu numara 9 (dokuz) haneli olup tesadüfi olarak belirlenmektedir. Bu numara ile şirket, Ticaret Sicili ‘ne kaydolduğu andan itibaren Ticaret Sicilinden kaydı silinene kadar tanımlanmaktadır. Bulgaristan’da şirket ismi içinde bazı işlemler vardır. Öncelikle Bulgaristan’da şirket kurmak için seçeceğiniz şirket isminin Bulgaristan’da daha önce tescillenmiş bir başka şirketin ismiyle aynı olmaması veya ona yanıltıcı derecede benzememesi gerekir. Şirketleşme süreci başlamadan önce tüm isimler ulusal sicil dairesince onaylanmış olmalıdır. Bunun için isminizi önceden almanız sizin işinize yarayacaktır.

Bulgaristan Şirket Türleri Nelerdir?

1) Anonim Şirket (Bulgaristan’da AD olarak kısaltılmaktadır.): Bu şirket türü için minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 50 000 leva (yaklaşık 25 000 euro) olması gerekmektedir. (Tek Kişilik Anonim Şirket Bulgaristan’da EAD olarak geçmektedir)

2) Limited Şirket (Bulgaristan’da OOD olarak kısaltılmaktadır.): Bu şirket türü için minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 2 leva (1 euro) olması gerekmektedir. (Tek Kişilik Limited Şirket Bulgaristan’da EOOD olarak geçmektedir)

Bulgaristan’da LTD Şirket Açmak

LTD şirket kuruluşu için danışmanlıkda 160 leva (elektronik danışmanlıklarda 110 leva) ticaret siciline kayıt ve 50 leva (elektronik danışmanlıklarda 35 leva) şirket adı alma ücreti ödenmektedir. Bunun için belli belgelere ihtiyaç vardır.

Bulgaristan LTD Şirket (OOD) Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir)
 • Şirket kuruluş sözleşmesi
 • Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge (ortak tüzel kişi yabancı ise veya ortak tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
 • Tüzel kişinin ilgili organının limited şirkette yer alma kararı
 • Şirket Genel Kurulunun (ya da, EOOD ise, şirketin tek sahibinin) yönetici tayin etme kararı
 • Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler
 • Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 Leva)
 • Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Bulgaristan’da Anonim Şirket (AD) Kuruluşu İçin Danışmanlıkda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tek kişilik AD kuruluşu için danışmanlıkda 460 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir. Bu ücretler ödenmek zorundadır. Bankacılık veya sigortacılık alanında faaliyette bulunacak AD’nin kuruluşu için danışmanlıkda 1700 leva ticaret siciline kayıt ücreti ödenmektedir.

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir)
 • Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda)
 • Ticaret Kanununun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
 • AD’de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
 • Hissedar tüzel kişinin yetkili organının AD’de yer alma kararı
 • Şirket Denetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde)
 • Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı; kurucu tüzel kişinin yabancı olduğu veya kurucu tüzel kişinin ticaret sicilinde kaydı bulunmadığı durumlarda ise tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının bu kararı alma çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge
 • Müdürler Kurulunun ya da Yönetim Kurulunun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı
 • Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararı
 • Yönetim Kurulu ya da Müdürler Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
 • Kurucuların Ticaret Kanununun 160. maddesi 2. fıkrası gereğince düzenledikleri beyannameler
 • Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve Ticaret Kanununun 234. maddesi 3. fıkrasına göre hazırlanmış beyannameleri
 • Şirketi temsil etmekle yükümlü kişilerin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
 • Kanunların gerektirdiği durumlarda yönetim organları üyelerinin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri
 • Bankaya yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50.000 Leva)
 • Sermayenin ayni olarak yatırılacağı durumlarda mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Bulgaristan’da Şube Açmak Nasıl Olmaktadır?

Kendi ülkesinin kanunları çerçevesinde ticari faaliyette bulunmak üzere kayıt yaptırmış her yabancı kişinin Bulgaristan Ticaret Kanunu’na göre Bulgaristan’da yabancı kişi şubesi açma hakkı bulunmaktadır. Bunun için yapılması gereken işlemlere ve belgeler gerekmektedir Şube, Bulgar mevzuatına göre tüzel kişilik değildir. Ancak şubenin kendi merkezi ve yönetim adresi, yöneticileri, mal varlığı, pasif yasal statüsü vardır . Şube açma danışmanlıksu Ticaret Sicili’ni tutmakla görevli Kayıtlar Ajansı’nın herhangi bir bölge temsilciliğine yapılabilmektedir.

Bulgaristan’da Şube Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Şube açma beyannamesi
 • Yabancı şirketin mevcudiyetini (tüzel kişi ise), ulusal kanununa göre ticari faaliyette bulunma hakkını, sicil kaydına göre (var ise) yabancı şirketi temsil eden kişilerin adlarını ve temsil şeklini gösteren belge
 • Yabancı şirketin şube açma kararı
 • Yabancı şirket şubesinin faaliyet alanı izin rejimine tabii ise, gerekli lisans veya izin belgesi
 • Şube açma danışmanlıksunun yapıldığı an itibariyle tüm değişiklik ve ekleri içeren yabancı şirket kuruluş akdi, sözleşmesi veya tüzüğü
 • Yabancı şirket şubesini yöneten kişinin noter tasdikli imzasını içeren vekaletname
 • Yöneticinin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri
 • Kanunların gerektirdiği durumlarda yöneticinin/yöneticilerin uzmanlık veya yeterlilik belgeleri
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler
 • Yabancı şirket şubesinin açılması için yapılan danışmanlıkda 430 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir.

Şirket Sahipleri İçin Bulgaristan Oturum İzni

Bulgaristan oturum izni çeşitlerinden biri Bulgaristan’da şirket açma üzerinden alınan oturum iznidir. Bunun için alınacak vize türü D vize türüdür. Bulgaristan D vize danışmanlıklarında kişilerin Bulgaristan konsolosluklarında şahsen bulunması ve dosyasını elden teslim etmesi gerekmektedir. Şirket üzerinden yapılacak oturum izni danışmanlıklarında Bulgaristan’da var olan şirketin evraklarıyla Türkiye’den hazırlaması gereken evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi halde vizenizin ret yeme olasılığı vardır. Ankara, İstanbul, Edirne, Bursa’da bulunan konsoloslukların görev bölgesine uygun olarak şirket açmak ile Bulgaristan d vize danışmanlıkları yapılmaktadır. Bulgaristan oturum iznine başvuracak kişi ikametinin olduğu bölgedeki Bulgaristan temsilciliğinde işlemlerini tamamlamalıdırlar. Ardından danışmanlıklar başlamaktadır. Şirket kurulduktan sonra şirket ortakları (sahipleri) Bulgaristan’da 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık oturma izni alabilirler. Şirket sahipleri için oturum izni ve daha fazla bilgi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu